Marka Ajans Projesi

 

Projenin Özel Amacı -Buğdayın yetiştirme ve stoklanma sürecinde hastalıkların azaltılmasına ve dekar başına alınan verim oranının asgari % 20 oranında artırılmasına katkıda bulunmak, -Çiftçilerin kaliteli ve verimli buğday yetiştiriciliği konusunda bilgi düzeylerinin teorik ve uygulamalı olarak artırılarak bilinçlendirilmelerini sağlamak, -Yaygınlaştırma çalışmaları ile buğday üretimi ve yetiştiriciliğinde kalitenin istikrarlı biçimde korunmasına katkıda bulunmak projenin özel amaçlarını oluşturmaktadır.
Hedef Gruplar / Müşteriler Projenin hedef grubunda, Ziraat Odası’nın yöneticileri ile 7.175’i faal olmak üzere 11.200 üyesi bulunmaktadır. Ayrıca projenin uygulanacağı 25 köyde yasayan, Ziraat Odası üyesi olanlar ile olmayanları da kapsayan toplam nüfus 12.168 kisi olarak projenin hedef grubunda yer almaktadır.
Nihai Yararlanıcılar Nihai yararlanıcılar ise; -Bugday ekimi isiyle istigal eden veya etme potansiyeli bulunan, buğday veriminin artmasıyla birlikte emeği ve mahsulü degerlenerek gelir ve refah düzeyi artacak olan tüm köylü ve çiftçiler, -Bugdayı hammadde olarak kullanan ara veya nihai ürün un, ekmek vb. üreticileri, – Üyelerinin mesleki faaliyetlerini kolaylastırmaya katkıda bulunan Ziraat Odası Meclis ve Yönetim Kurulu üyeleri, bilgi ve donanımı artan Oda teknik personelidir.
Beklenen Sonuçlar – Bolu Merkez de belirlenen 25 köy ve 150 denek noktadan toprak örnegi alarak toprak analizi gerçeklestirmek ve bu analizin sonuçlarını verimli bugday ekimi için dataya dönüstürmüs olmak, – 6 köyde tarla günleri düzenleyerek bugday eleme ve ilaçlama islemlerinde verim artırma yöntemlerini çiftçilere makine yardımıyla ve uygulamalı olarak göstermis olmak, – Toprak tahlili yapılacak 25 köyde toplam 75 saatlik çiftçi bilgilendirme egitimi gerçeklestirerek yaklasık 1.750 kisiye egitim vermek, – Yaygınlastırma faaliyetleri ile internet sitesi, brosür, tanıtım filmi temel faaliyetlerde belirtilen hedef grubun asgari % 80 ine ulasılarak bilgilendirme, bilinçlendirme ve farkındalık olusturmus olmak.
Temel Faaliyetler 1. Proje Ekibinin Olusturulması 2. Bugday Eleme ve Ilaçlama Makinesi Alımı 3. 150 Farklı Noktadan Alınan Numunelerle Toprak Analizleri Yapılması 4. Çiftçi Egitimleri (25 köyde) 5. Metod Demostrasyonları – Tarla Günleri (6 köyde) 6. Tanıtım ve Görünürlük Faaliyetleri 7. Kapanıs ve Tanıtım Toplantısı

 

 

Projenin Ortaya Çıkmasını Sağlayan Temel Gerekçe
10. Kalkınma Planı 2014-2018 ‘nın 2.2.15 Tarım ve Gıda baslıgı altında izlenecek politikalardan 763 sıra sayılı olanda gıda güvenligini teminen ürün piyasalarında ve çiftçi gelirlerinde istikrar gözetilerek etkin stok yönetimi, üretim, pazarlama ve tüketim zincirinde kayıpların azaltılması, piyasaların düzenlenmesine iliskin idari ve teknik kapasitenin güçlendirilmesi ve dıs ticaret araçlarının etkin kullanılmasının saglanmasından söz edilmektedir. Bolu ili genelinde yürütülen tarımsal faaliyetler, Bolu ekonomisi içinde önemli bir yer teskil etmektedir. TÜIK tarafından en son 2001 yılında yayınlanan il bazlı göstergelere göre Bolu ekonomisinin % 38’ini tarım sektörü olusturmaktadır. 121.200 hektar toplam tarımsal arazi büyüklügüne sahip olan Bolu’da, TÜIK verilerine göre 474.870 dekarlık bir alanda bugday ekimi yapılmakta olup, 2014 yılı sonu itibariyle 128.495 ton ürün elde edilmistir. Verim, dekar basına 271 kg. olarak hesaplanmaktadır. Üretim ve gelir potansiyeli açısından ilin önemli tarımsal ürünleri arasında yer alan bugday üreticiliginde verimi etkileyen en önemli hususlardan birisi, bugdayın yetistirme, hasat ve depolama asamalarında bugdaya karısan yabancı maddeler ve bunları elimine edecek bilgi ve donanım altyapısının olmamasıdır. Yanı sıra, bugdayın yine bilgi ve pratik eksikligi nedeniyle uygun olmayan kosullarda yetistirilmesi ve depolanması, bugday danelerinde saglıksız ve hastalıklı olusumlara sebebiyet verebilmekte; bu da bugdaydan elde edilen hasadın düsmesine neden olmaktadır. Bugday islenmeden önce içinde bulunan yabancı maddelerin ot, tohum ve hastalıklı daneler toksik madde içermesi ve mikroorganizma üremesine zemin hazırlaması nedeniyle ürün kalitesi bundan olumsuz etkilenmektedir. Bazı yabancı maddeler ise isletmedeki makinelere zarar verebilmektedir. Bu nedenle bugdayın içinde bulunan yabancı maddelerin ayrılması ve danenin üzerindeki kirlerin çesitli yöntem ve teknikler kullanılarak temizlenmesi geregi ortaya çıkmaktadır. Tüm bu hususlardan hareketle, Bolu’da faaliyet gösteren çiftçilerin bugday yetistiriciligi konusunda bilgi ve bilinç düzeyini artırmak, bugday verimini uygulamalı çalısmalarla yükseltecek tedbirler almak ihtiyacı ortaya çıkmıstır.
Projenin, Doğrudan Faaliyet Desteği Kapsamında Desteklenecek Alanlarla Olan İlgisi
Proje, bugday üretiminde verimliligi olumsuz yönde etkileyen hastalık ve tehditleri bertaraf etmeye yönelik olarak faaliyet planı ve takviminde de belirtilen çalısmaları kapsadıgından, program öncelikleri arasında sayılan; – Bölgenin kalkınması ve rekabet gücü açısından önemli fırsatlardan yararlanılması ve bölge ekonomisine yönelik tehdit ve risklerin önlenmesinde acil tedbirlerin alınmasına yönelik çalısmalar, – Bölge açısından kritik öneme sahip arastırma ve planlama çalısmaları ve – Bölge potansiyelinin ortaya çıkarılmasına yönelik fizibilite, arastırma, istatistik veri ve analiz çalısmaları ile dogrudan ilgili ve iliskilidir.
Projenin Aciliyet Taşıyan Unsurları
Kabulü halinde proje kapsamında, Bolu da bugday yetistiriciligi ile istigal etmekte olan çiftçilerin çesitli faaliyet ve enstrümanlarla bilinçlendirilmesi amaçlanmaktadır. Basvuru sahibi olan Bolu Ziraat Odası Baskanlıgı, bu faaliyetleri yürüten kisilerin meslek kurulusu olarak eylem önceligini almıs, üyelerinin mesleki faaliyetlerini kolaylastırıcı ve katma degerini artırıcı tedbirleri hayata geçirme inisiyatifi kullanmıstır. Gerek il gayri safi yurtiçi hasılasında tarım sektörünün payını artırmak, gerekse bugday üretiminde eleme ve ilaçlama yöntemleriyle hastalıkları önleme ve handikapları ortadan kaldırmaya katkıda bulunarak üretimde verimliligi artırmak için bu husus ertelenemez bir gereklilik durumundadır.
Projenin Katma Değer Yaratacak Unsurları
Proje ile bugday üretiminde verim artırılması hedeflenmektedir. Birim alanda elde edilen bugdaydan alınan verimin artırılması, dogrudan dogruya birim üretimden elde edilen tarımsal gelirin de artmasına, daha fazla çiftçinin bugday üretimine yönelmesine olanak saglayacaktır. Ayrıca bugdayı hammadde olarak kullanan is kollarında açısından bakıldıgında, halihazırda hammadde olarak Bolu ilinden temin edilen bugday miktarının artması saglanacak; hammadde giderlerinde maliyet avantajı elde edilmis olacaktır.

Beklenen Sonuçlar

Hedef Grupların/Yararlanıcıların Durumu
Proje kapsamında gerçeklestirilecek olan egitimler ile bilinçlendirme, bilgilendirme, metod demonstrasyonu, eleme ve ilaçlama yöntemlerinin uygulamalı gösterilmesi ve yaygınlastırma faaliyetleri sonucunda projenin ana hedef grubunu teskil eden Ziraat Odası üyelerinin bugday yetistiriciligi ve stoklama süreçleri sırasında yasanan kayıpların azaltılması hedeflenmektedir. Projede sayılan söz konusu faaliyetlerin basarıyla yerine getirilmesinin, bugday üretiminden elde edilen verimi dekar basına asgari % 20 oranında artırması, bugday kalitesinin artacak olması dolayısıyla çiftçilerin de bugday yetistiriciliginden elde ettikleri gelir düzeylerinin bu dogrultuda artması beklenmektedir.

 

Hedef Grupların ve/veya Varsa Ortakların Teknik ve Yönetim Kapasiteleri
– Basvuru sahibi Ziraat Odası Baskanlıgı, Bolu’daki tarımsal uygulamaların yürütücüsü ve tasıyıcısı kitlenin meslek kurulusu olarak tarım sektörünün modernize edilmesi, iyilestirilmesi ve daha fazla gelir odaklı hale dönüstürülmesi sürecinde önemli bir yer ve rol üstlenmektedir. Projenin basarıyla uygulanması, ilk önce basvuru sahibi Ziraat Odası’nın teknik ve kurumsal hizmet kapasitesini pozitif yönlü degistirecektir. Kurumun üyelerine ve hedef gruba sunmus oldugu hizmetlere, daha katma deger yaratıcı ve emegi degerlendirmeye yönelik yeni ve önemli bir hizmet daha eklenecektir. Ayrıca proje odaklı faaliyet anlayısı Kurumda tatbik edilme sansı bulacagından, kaynagı, süresi, girdi ve çıktıları belirlenmis sistemli faaliyet prensibinin ve bunun yansımalarının gözlemlenmesine; diger faaliyetlerin de proje prensibiyle yerine getirilmesine imkan tanıyacaktır. – Ana hedef grubunda bulunan üretici ve çiftçilerin birim faaliyetten elde edecekleri çıktıların ve mahsulün nicelik ve nitelik olarak yükselmesi, Ilde bugday yetistiriciliginin standardını da beraberinde yükseltecek; Ziraat Odası’nın alana yayılmıs destegiyle, çiftçilerin daha verimli üretime geçislerini kolaylastırıcı ve hızlandırıcı etki yaratacak; kapasitelerini yükseltecektir.

 

Somut Çıktılar
– 1 adet toprak analiz raporu – 1 adet belirtilen teknik özelliklere sahip bugday eleme makinesi – 75 saatlik toplam egitimlere iliskin katılımcı listeleri, egitimlerde kullanılacak olan materyaller ve görseller – Metod demonstrasyon etkinliklerine iliskin çalısma ve görseller – 3.000 adet bilgilendirici ve egitici brosür – 1 adet egitim amaçlı tanıtım videosu – 1 adet proje internet sitesi – Kapanıs toplantısı kayıtları, haber ve görselleri

 

Çarpan Etkileri
-Proje, Bolu’nun en önemli tarımsal ürünlerinden olan bugday üretiminde kalitenin ve verimin artırılmasını hedefledigi için, projenin amaca ulasması, bu alanda diger tarımsal ürünler ile ilgili de verim artırma çalısmalarına referans olacaktır. -Ayrıca üretim süreci konusunda bilinçlenen çiftçinin ve köylünün mahsulünün verim açısından artması, gelirinin artmasına olanak tanıması; böylece gelir düzeyi yükselen çiftçilerin ekonomiye ve sosyal hayata entegrasyonunun buna kosut olarak artması öngörülmektedir. -Projenin kabulü ve basarıyla yürütülmesi, basvuru sahibi kurum olan Bolu Ziraat Odası Baskanlıgı’nın proje deneyimini yükseltecek, MARKA ve diger hibe saglayan destek kuruluslarıyla olan kurumsal iliskilerine ve benzer diger projelerin ortaya çıkarılarak yürütülmesine katkı saglayacaktır. -Bugday yetistiriciliginin nicelik ve nitelik olarak artması, Bolu’nun bugday varlıgı ve degerlendirilebilir potansiyeli yönünden daha fazla ticarilestirilmesine hızlandırıcı etki yapacak; Bolu’nun yerini ve bilinirligini artıracaktır.

 

Mali, Kurumsal ve Politik Boyut
Projenin basarıyla uygulanması, Ziraat Odası’nın vizyonu ve kurumsal himayesi dogrultusunda, buna baglı baska projelere de zemin hazırlayacaktır. Ayrıca, proje kapsamında hazırlatılacak internet sitesi ve egitim amaçlı tanıtım filmi yoluyla bilgilendirme egitimleri ve metod demonstrasyonları etkinliklerine iliskin içerik ve görsellerin tam zamanlı olarak hedef gruplar ile paylasılması, yaygınlastırılması ve süreklilestirilmesi söz konusu olacaktır. Bugday eleme makinesinin Ziraat Odası mülkiyetinde kalacak olması dolayısıyla, ilerleyen süreçlerde ihtiyaç duyuldugu durumlarda yeniden çiftçi egitimlerinde kullanılması söz konusu olacak; bu bilgilendirme ve bilinçlendirme faaliyetleri Ziraat Odası’nın teknik destek ve danısmanlıgı yardımıyla sürdürülebilir bir nitelik kazanacaktır.

 

Görünürlük Faaliyetleri
-Tarla günleri ve metod demonstrasyonları çalısmalarında MARKA’ya iliskin görsellerin kullanımı, -Hazırlanacak olan tanıtım ve bilgilendirme brosürleri, internet sitesi ve kısa tanıtım filminde MARKA katkısının gösterilmesi, – Hizmet binası ve uygulama alanlarında kullanılmak üzere yaptırılacak 2 adet A3 ebadında tabela ile projeye MARKA katkısının teshir edilmesi

 

 

Proje Mantığı Objektif Olarak Doğrulanabilir Başarı Göstergeleri Doğrulama Kaynakları ve Araçları Varsayımlar
Genel Amaç Bolu’da tarımsal üretimin niteliginin, ürün kalitesinin, veriminin ve tarımsal gelirin artırılmasına katkıda bulunmak Birim alanda yetistirilen tarımsal ürün verimliginin nitelik ve nicelik olarak artırılması TÜIK ve GTH Bakanlıgı’nın tarımsal istatistikleri
Özel Amaçlar 1. Bugdayın yetistirme ve stoklanma sürecinde hastalıkların azaltılmasına, dekar basına alınan verim oranının ve buna baglı olarak ekonomiye katkısının artırılmasına katkıda bulunmak, 2. Çiftçilerin kaliteli bugday yetistiriciligi konusunda bilgi düzeyinin uygulamalı olarak artırılarak bilinçlendirilmeleri, 3.Yaygınlastırma çalısmaları ile bugday üretimi ve yetistiriciliginde kalitenin istikrarlı biçimde korunmasına katkıda bulunmak. -Bugday yetistiriciliginden elde edilen verimin asgari % 20 oranında artması -Çiftçilerin egitim yoluyla bilgi ve pratik düzeyinin yükseltilmesi -Bugday yetistiriciliginde verim saglayan uygun metodolojinin süreklilige kavusturulmus olması – Resmi kurum istatistikleri -Ziraat Odası raporları -Internet Sitesi -Brosürler Bolu’da mevcut tarımsal iklim ve potansiyelin daha verimli bir üretim, gelir ve katma deger yaratabilmek üzere kullanılabilir durumda bulunması
Beklenen Sonuçlar 1. Bugday üretimine elverisli 25 köyde ve metod demonstrasyonu yapılacak 6 köyde çiftçi ve köylülerin asgari % 80’ine ulasarak bugday ayıklama, eleme ve ilaçlama tekniklerinin ögretilmesi yoluyla bugday veriminin artırılması konusunda bilgilendirilmesi ve egitilmesi 2. Bugday üretimine zemin olmak üzere toprak analizlerinin gerçeklestirilmis olması 3. Yaygınlastırma çalısmaları ile verimli bugday yetistiriciligi faaliyetinin sürdürülebilir hale getirilmesine katkı saglanması -Egitim, uygulamalı pratikler ve bilinçlendirme/yaygınlastırma çalısmaları ile çiftçi ve köylülerin bugday yetistiriciligi hususunda gelisiminin saglanmıs olması -Toprak analiz islemlerinin yapılmıs olması – Egitim materyal ve kayıtları – Tanıtım Toplantısı kayıtları – Görseller – Brosürler – Internet Sitesi – Egitim Içerikli Tanıtım Filmi ve Yayını – Toprak analiz raporları – Mevzuat degisiklikleri, kolaylastırmalar, basitlestirmeler – Ticaret ve bugday üretim projeleri için yeni fon/destek programları